UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH RAKUGAKU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU


REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH  (regulamin zajęć indywidualnych poniżej)

 1. 1. Zapis na kurs
  1. Żeby zapisać się na kurs językowy w RakuGaku należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej szkoły, poczekać na odpowiedź i potwierdzenie dostępności miejsc w wybranej w formularzu grupie, oraz podać dane fakturowe najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.
  2. Podanie danych fakturowych jest równoznaczne z zapisaniem się na kurs – niezależnie od pojawienia się na zajęciach. Od momentu podania danych fakturowych, osoba zgłaszająca się na kurs jest już Uczestnikiem kursu.
  3. Uczestnik kursu ma obowiązek opłacić zajęcia, na które się zapisał, w terminie płatności faktury proforma wystawionej przez szkołę RakuGaku i przesłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
 2. 2. Uczestnictwo w kursie
  1. Szkoła ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zajęcia zaplanowane w ramach kursu odbywały się zgodnie z kalendarzem szkoły i były realizowane na najwyższym poziomie merytorycznym.
  2. Może się zdarzyć, że z przyczyn zdrowotnych lub losowych, szkoła nie będzie w stanie przeprowadzić zaplanowanych zajęć. W takim wypadku szkoła ma obowiązek poinformować Uczestników o odwołaniu zajęć i postarać się znaleźć pasujący całej grupie oraz lektorowi termin odrobienia tych zajęć. Jeśli takiego terminu nie da się ustalić tak, aby wszystkim pasowało, szkoła przepisuje płatność wniesioną za odwołane zajęcia na pierwsze zajęcia nowego miesiąca i w ten sposób obniża płatność należną za nowy miesiąc.
  3. Uczestnik ma obowiązek opłacić wszystkie zajęcia zaplanowane w danym miesiącu zgodnie z danymi na fakturze proforma przygotowanej przez szkołę i wysłanej Uczestnikowi drogą elektroniczną pierwszego dnia miesiąca.
  4. W przypadku nieobecności Uczestnika na zaplanowanych zajęciach, nie przysługuje zwrot pieniędzy wpłaconych za te zajęcia ani obniżenie wysokości kwoty na fakturze proforma. Wyjątek od tego punktu stanowi zgłoszenie rezygnacji z kursu (pkt 3c).
  5. Uczestnik kursu ma prawo wnosić uwagi, sugestie i zażalenia dotyczące sposobu prowadzenia zajęć przez lektora, wyposażenia sal zajęciowych i zaplecza socjalnego szkoły czy administrowania kursu przez sekretariat szkoły. Uwagi te należy kierować do sekretariatu szkoły lub mailowo na adres kontakt@rakugaku.pl. Szkoła ma obowiązek dążyć do podnoszenia poziomu świadczonych usług i warunków ich świadczenia w oparciu o uwagi wnoszone przez Uczestników kursu.
  6. Szkoła oferuje Uczestnikowi kursu darmowy udział we wszystkich warsztatach kulturowych i imprezach integracyjnych organizowanych przez szkołę.
  7. Szkoła oferuje również darmowe zajęcia uzupełniające, indywidualne, z lektorem prowadzącym grupę Uczestnika, w wymiarze 60 min za każde 3 nieobecności na zajęciach z rzędu. Zajęcia te odbywają się w terminie ustalonym między Uczestnikiem a lektorem grupy i nie mogą być dzielone na mniejsze jednostki czasowe (np. 60 min + 40 min za 5 nieobecności lub 20 min za jedną nieobecność).
  8. W przypadku nieobecności na jednych lub dwóch zajęciach, czyli kiedy lekcja uzupełniająca jeszcze Uczestnikowi nie przysługuje, lektor ma obowiązek przekazać Uczestnikowi materiały z zajęć, na który ten był nieobecny oraz w miarę możliwości stara się pomóc Uczestnikowi w samodzielnym uzupełnieniu materiału (np. przesyłając mailem opis tego, co było robione, przekazując notatki, odpowiadając na pytania Uczestnika)
 3. 3. Zarządzanie Danymi Osobowymi Uczestników
  1. W momencie zgłoszenia na kurs osoba zainteresowana kursem podaje szkole swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu) oraz może wyrazić zgodę na zapisanie jej adresu mailowego do listy szkolnego newslettera.
  2. W momencie zapisu na kurs osoba zgłaszająca się podaje szkole wybrane dane fakturowe (adres pocztowy i ewentualnie NIP lub PESEL), które się niezbędne do zapisania Uczestnika na kurs.
  3. Szkoła korzysta z podanych danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do:
   - prowadzenia zapisów na kurs,
   - wystawiania faktur za zajęcia,
   - przekazywania lektorom imion, nazwisk i adresów mailowych Uczestników kursu zapisanych do grup tych lektorów
   - informowania Uczestników kursu o zmianach terminów zajęć lub odwołaniu zajęć
   - wysyłania maksymalnie 2-3 razy w miesiącu newslettera zawierającego wyłącznie ważne informacje o funkcjonowaniu szkoły, nowych kursach i organizowanych przez szkołę warsztatach i imprezach.
  4. Uczestnik kursu jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych kontaktowych i fakturowych podanych szkole oraz do podania takich danych, dzięki którym kontakt z Uczestnikiem będzie przebiegał skutecznie.
  5. Uczestnik kursu może w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych fakturowych i kontaktowych z baz szkoły, ale będzie to równoznaczne z rezygnacją z kursu.
  6. Po rezygnacji Uczestnika z kursu szkoła zachowuje dane osobowe Uczestnika do momentu, kiedy Uczestnik nie zażąda usunięcia tych danych z baz szkoły. Szkoła korzysta z danych osobowych osób, które zrezygnowały z kursów, tylko w zakresie wysyłki newslettera (z którego Uczestnik może się samodzielnie wypisać w dowolnym momencie korzystając z linka umieszczonego w każdej wiadomość newslettera) oraz
 4. 4. Rezygnacja z kursu
  1. Uczestnik kursu może w dowolnym momencie zgłosić chęć rezygnacji z kursu, obowiązuje go jednak 14-dniowy Okres Rezygnacji, w którym musi opłacić zaplanowane zgodnie z kalendarzem szkoły zajęcia.
  2. Okres Rezygnacji jest liczony od dnia zgłoszenia rezygnacji lub od dowolnej daty wskazanej przez Uczestnika, późniejszej niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia rezygnacji.
  3. Jeśli Uczestnik kursu zrezygnuje mając zapłacone z góry za więcej zajęć niż zajęcia zaplanowane w 14-dniowym Okresie Rezygnacji, szkoła zwróci Uczestnikowi koszt pozostałych opłaconych zajęć zaplanowanych na czas po upływie 14-dniowego Okresu Rezygnacji.
  4. Uczestnik kursu może również zrezygnować nie informując o tym szkoły – wystarczy, że nie opłaci faktury proforma za dany miesiąc kalendarzowy przed końcem tego miesiąca.
  5. Uczestnik kursu, który zrezygnuje nie informując o tym szkoły, musi uregulować zaległą fakturę zanim ponownie zapisze się na kurs w RakuGaku.

REGULAMIN ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Uczestnika zajęć indywidualnych obowiązuje ten sam regulamin co Uczestnika zajęć grupowych za wyjątkiem poniższych różnic:

1."Uczestnictwo w kursie", pkt c: Uczestnik zajęć indywidualnych może ustalić ze szkołą inny system naliczania płatności, np. płatność za każde zajęcia osobno.

2. "Uczestnictwo w kursie", pkt d: Uczestnikowi zajęć indywidualnych przysługuje prawo do niepłacenia za zajęcia, na których jest nieobecny i przesunięcia płatności na kolejne zajęcia z nowego cyklu rozliczeniowego, np z nowego miesiąca, pod warunkiem, że odwoła zaplanowane zajęcia w czasie do 24h przed godziną rozpoczęcia planowanych zajęć. Odwołanie musi mieć formę pisemną, może być elektroniczne (mail, sms, wiadomość w komunikatorze) i musi dotrzeć albo do lektora prowadzącego zajęcia, albo do sekretariatu szkoły. Jeśli Uczestnik poinformuje szkołę lub lektora później lub nie poinformuje w ogóle, płatność za zajęcia, na których jest nieobecny, przepada.

3. "Uczestnictwo w kursie" pkt g i h nie mają zastosowania w przypadku zajęć indywidualnych.


Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu kursów! Stosowanie się do jasnych i uczciwych zasad zapewni nam sympatyczną, owocną współpracę 🙂


Od 25 maja 2018 dokładamy wszelkich starań, żeby sprostać wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego w skrócie RODO. O tym, jakie dane osobowe pobieramy od naszych Klientów, w jaki sposób je przetwarzamy, kto ma do nich dostęp, jak je chronimy, jaki wpływ na posiadane przez nas dane ma Klient oraz kiedy je usuwamy, możecie Państwo przeczytać TUTAJ: www.rakugaku.pl/rodo